بیایید همه باهم برای ظهور منجی وعده داده شده دعا کنیم.

پیام محمدامین اصغری دبیر کل حرکت منجی به مردم دنیا...