اولین بروشور جهانی چند زبانه جنبش Monji که در پیاده روی اربعین سال 2016 در نزدیکی ایام اربعین به سه زبان انگلیسی ، عربی و فارسی منتشر شد. 2000 نسخه از این بروشور در بین زائران که از مناطق مختلف جهان آمده اند توزیع شده است.

هدف از این بروشورها اشاعه دانش در مورد فرهنگ زیارت اربعین در میان مردم این جهان و تبیین اهمیت چنین اقدام بزرگ بشر دوستانه ای است که میلیون ها نفر در یک مسیر از یکدیگر حمایت می کنند تا به مقصد برسند.